cart9 0 Sepet
3 Hesabım
Bize Ulaşın
4 Bilgi

CRAFTSNTOYS OYUNCAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

CRAFTSNTOYS OYUNCAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

 (‘CRAFTSNTOYS) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Çalışan Adayı Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

 

İşbu Aydınlatma Metni, CRAFTSNTOYS Aday Çalışanlarının; 

1.          Hangi kişisel verilerinin işlendiğini ve işlenme amacını,

2.          Toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

3.          Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

4.          İlgili kişilerin haklarını kapsar.

5.          Sonuç

 

CRAFTSNTOYS 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

 

1.     Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep

 

CRAFTSNTOYS, kişisel verileri özellikle online mesaj programları, e-posta, fiziken evrak teslimi, kamera sistemleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aday Çalışan Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 

  1. CRAFTSNTOYS’nin tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

  2. Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

  3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya CRAFTSNTOYS tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

  4. CRAFTSNTOYS ‘nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

  5. İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

  6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

  7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, CRAFTSNTOYS’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

 

  1. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

CRAFTSNTOYS Aday Çalışanlarının işlenen kişisel verileri şunlardır;

a.   Kimlik (Ad Soyad, Tc Kimlik No, Cinsiyet Bilgisi) 

b.   İletişim (Adres, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon No) 

c.   Fiziksel Mekân Güvenliği (Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları) 

d.   Özlük Bilgileri (Askerlik Durumu Belgesi, Referans Mektupları)

e.   Mesleki Deneyim- Eğitim bilgisi (Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Yabancı Dil Bilgisi, Önceki Çalışma Bilgisi) 

f.    Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Adli Sicil Bilgisi)

 

Kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;

a.          Makul Süre İçerisinde İşe Alım Maksadıyla İletişime Geçilmesi

b.          Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

c.          Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

b.       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

c.       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

d.       Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

e.       Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

f.       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 

g.       İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

h.       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

i.       İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 

j.       İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

k.       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

l.       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

m.     Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

n.       Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin 

o.       Ücret Politikasının Yürütülmesi 

ö.       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

p.       CRAFTSNTOYS’nin ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,

s.       Kurumsal şeffaflığın sağlanması

 

3.     Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

          A. Yurtiçine Aktarım

CRAFTSNTOYS, işbu Aday Çalışan Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

i.               Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri,

ii        Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,

iii.        Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.

          B. Yurtdışına Aktarım 

CRAFTSNTOYS  6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Aday Çalışan kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

 

  1. İlgili Kişi Hakları

CRAFTSNTOYS tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f.  KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g.(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da CRAFTSNTOYS sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, ilgili kişinin kullanmak istediği hakkına yönelik açıklamaları içeren ve CRAFTSNTOYS tarafından internet sitesinde (www.craftsntoys.com.tr) sunulan başvuru formu ile ‘Macun Mah. Bağdat Cad.No:83/232 Yenimahalle

Ankara/ Türkiye’ adresine başvuru yapılabilir ya da bilgi@craftsntoys.com.tr e-posta adresinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip CRAFTSNTOYS  30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde CRAFTSNTOYS’nin; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 3 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

CRAFTSNTOYS’nin; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

5.     SONUÇ

CRAFTSNTOYS tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek CRAFTSNTOYS tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

CRAFTSNTOYS, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.  

 

 

Alışveriş Sepeti

Sepet boş

Ara

Bazı popüler etiketleri burada deneyebilirsiniz:

Hesabınız

Hesabınız yok mu?
Burada bir tane oluşturun